Fysioterapi

Fysioterapiens fokus er mennesket i bevægelse, bevægelse som problem og bevægelse som mulighed og virkemiddel. Fysioterapeuter behandler syge mennesker og fremmer sundheden hos raske. Fysioterapeuter arbejder ud fra en forståelse af at krop og sjæl hører sammen og påvirkes af deres omgivelser.

 

Fysioterapi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes funktionskapacitet og ressourcer, og stimulerer til ansvarlighed og mestring af egen livssituation. Menneskets funktion er afhængig af sundhedstilstand, personlighed og livsbetingelser.

Optimal funktion og bevægelsesglæde er centrale mål. Fysioterapi fremmer bevægelseslæring og bevægelsesudvikling, bibringer det enkelte menneske en forståelse for egne bevægelsesressourcer, hindrer funktionsnedsættelse og sigter mod at undgå blivende handicap.

 Fysioterapi på arbejdet

Der er fokus på menneskets samspil med omgivelserne, på fritidsliv og miljø, herunder arbejdsmiljø og ergonomi.

Fysioterapeuten foretager en undersøgelse og stiller på baggrund af denne en funktionsdiagnose. Funktionsdiagnosen er den konklusion, fysioterapeuten kommer frem til angående personens aktuelle tilstand og bevægelsesressourcer. Konklusionen fremkommer på baggrund af:

 

  • En grundig dialog med patienten/klienten vedrørende problemstilling og mål for den fysioterapeutiske intervention

 

  • En undersøgelse og analyse af kroppens struktur og funktion

 

  • En kortlægning af sociale og arbejdsmæssige forhold

 

  • En afdækning af problemløsningsevne og handlekapacitet

 

På baggrund af denne undersøgelse og analyse udvælges den relevante fysioterapeutiske intervention så som øvelsesterapi, ledfrigøring, ultralyd- og laserterapi samt massage.